Santiago 4 17 ang dating biblia

Noong mga panahon ding iyon, tatlo sa mga anak na lalaki ni Isai na mga kapatid ni David ang kasali sa hukbo ni Saul.

May ilang araw na nagbalik sa Belen si David upang pangalagaan ang mga tupa ng kanyang ama.

santiago 4 17 ang dating biblia-82santiago 4 17 ang dating biblia-56santiago 4 17 ang dating biblia-29

Pinakawalan ni David ang bato mula sa umiikot na panghulagpos.Dumating ang pagkakataon na sinimulang pag-usapan ng hukbo ang batang si David. Sinabi ni David na walang dapat mangamba dahil kay Goliat.Nagbitiw siya ng salitang lalabanan niya ang higante nanghahamon.Sa isang nakamamatay na pagpukol, tumama sa pinuntiryang pagitan ng dalawang mata ni Goliat ang unang bato. Hinugot ni David ang espada ni Goliat mula sa lalagyan nito. Dahil sa pangyayaring ito, nahintakutan at umurong ang nagaping mga Filisteo.Pagkaraang bumaon ang bato sa noo ng higante, nawalan ito ng malay at bumagsak sa lupang nauuna ang mukha. Hinabol ng mga Israelita ang nagsisitakas na mga Filisteo.

Leave a Reply